22.5.17

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİ-YILMAZ PARLAR


PARLAR MEDYA  
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİ

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ
(İstanbul, 22 Mayıs 2017)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet
Başkanları olarak bizler, KEİ’nin 25. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle 22 Mayıs 2017
günü İstanbul’da toplandık.
Birleşmiş Milletler Şartı, Helsinki Nihai Senedi, Yeni bir Avrupa İçin Paris
Şartı prensiplerine ve ayrıca uluslararası hukukta genel kabul gören ilke ve kurallara
bağlılığımızı bir kez daha teyit ederek,
KEİ ilke ve amaçlarının yanısıra, önceki Zirve Bildirgelerine olan bağlılığımızı
yineleyerek,
Karadeniz bölgesini bir barış, istikrar ve refah bölgesine dönüştürme arzumuzu
vurgulayarak,
Geçen 25 yıl zarfında KEİ’nin bölgesel işbirliği ve ekonomik kalkınmaya
destek sağlayan tecrübeli, kucaklayıcı ve kurumsallaşmış bir örgüt olarak kendini
kanıtlamış olduğunu teslim ederek,
KEİ’nin, küreselleşen günümüz dünyasında sürekli değişmekte olan bölgesel
ve uluslararası ortamın ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılara karşı daha duyarlı
davranması gerektiğinin bilincinde olarak,
KEİ’nin bölgesel ve küresel ekonomik işbirliği açısından öneminin arttırılması
konusundaki kararlılığımızı ifade ederek,
Aşağıdaki hususları beyan ederiz:
1. KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’nin, KEİ Üye Devletleri arasında çeyrek
asırdır süren işbirliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik duyduğumuz sağlam ve
ortak arzunun dönüm noktalarından biri olduğunu ve önümüzdeki yıllarda
halklarımızın yararına ve refahına olacak şekilde işbirliğimizi daha da geliştirmek
amacıyla en üst seviyede görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunduğunu
kaydetmekteyiz.
2. KEİ’nin varlığını sürdürdüğü 25 yıl boyunca Karadeniz bölgesinde barış,
istikrar, diyalog ve karşılıklı anlayışı artırıp genişletmek amacıyla Üye Devletler
arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuş olduğunu
vurgulamaktayız.
3. Dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla hareket etme, Üye Devletler arasında
karşılıklı saygı, güven, diyalog ve işbirliğini geliştirme yönündeki kararlılığımızı
yineliyoruz.
4. KEİ’nin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve Örgüt’ün gelecekte daha
güçlü kılınması bakımından, Üye Devletlerin reform sürecini mutabakata dayalı
olarak sürdürmesi ve en yakın gelecekte sonuçlandırması ve KEİ Uluslararası Daimi
Sekretaryası bünyesinde kapsayıcı, dengeli ve profesyonel bir temsil doğrultusunda
gayret sarf etmesi gerektiği hususunda ortak bir düşünceyi paylaşmaktayız.
5. KEİ Üye Devletleri arasında ekonomik işbirliğinin uluslararası hukuka
uygun bir şekilde yürütüleceğini vurgulamaktayız.
6. 2012 yılında KEİ’nin 20. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’nde kabul edilmiş olan
Gelişmiş KEİ Ortaklığına Yönelik KEİ Ekonomik Gündemi’nin işbirliğimizin
genişletilmesine yönelik somut bir çerçeve teşkil ettiğini takdir etmekteyiz.
7. Bölgede girişimcilerimize yönelik iş ortamlarının geliştirilip iyileştirilmesi
amacıyla özel sektörün KEİ işbirliğine daha fazla dahil olmasını ve kamu ile özel
sektörler arasında daha geniş bir sinerji oluşturulmasını desteklemekteyiz. Bu hedef
doğrultusunda, Örgütümüzün bu alandaki yetkili Bağlı Kuruluşu olan KEİ İş
Konseyi’nin yeniden canlandırılmasına yönelik çabaları memnuniyetle
karşılamaktayız.
8. Aynı zamanda, diğer KEİ Bağlı Kuruluşları’nın, yani KEİ Parlamenterler
Asamblesi (KEİPA), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) ve ayrıca
Uluslararası Karadeniz Etütleri Merkezi’nin (ICBSS) bölgesel işbirliğinin
desteklenmesi konusundaki değerli rol ve katkılarını da takdir etmekte ve bu
kuruluşları bölgenin gelişiminde karşılıklı işbirliğini ve tamamlayıcılığı arttırmaları
yönünde cesaretlendirmekteyiz.
9. Ziraat ve tarımsal sanayi, bankacılık ve finans, örgütlü suçlarla mücadele,
gümrük, eğitim, acil yardım, enerji, çevre koruma, sağlık ve ilaç sanayi, bilgi ve
iletişim teknolojileri, kurumsal yenilenme ve iyi yönetişim, bilim ve teknoloji,
KOBİ’ler, turizm, kültür, ticaret ve ekonomik kalkınma ve ulaştırma alanlarında daha
fazla proje ve sonuç odaklı bir yaklaşımla işbirliğimizi geliştirmek konusunda
müşterek bir vizyonu paylaşmaktayız.
10. Bu bağlamda, Örgütümüzün itici gücünü oluşturan KEİ Çalışma
Grupları’nın faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin ve bu çerçevede
uzmanların katılımının genişletilmesinin önemini vurgulamaktayız.
11. Karadeniz bölgesinde ticaret, ekonomik işbirliği ve turizm açısından
gemiciliğin taşıdığı vazgeçilmez önem ışığında, KEİ Üye Devletleri bünyesinde,
Avrupa ile Asya arasında mevcut ve müstakbel dolaşımlara yönelik munzam,
emniyetli ve güvenli deniz taşımacılığı imkânları sunulmasına ve KEİ Üye
Devletlerinin ulusal ekonomilerinin küresel ekonomiye iştirakinin kolaylaştırılmasına
yönelik çabaları teşvik etmekteyiz.
Karadeniz bölgesinde deniz yolculuğunun ilgili uluslararası kural ve
düzenlemelere uygun bir şekilde güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesine
büyük önem atfetmekteyiz.
12. KEİ Bölgesinde Karadeniz Çevre Otoyolu ve Ekspres Deniz Yolları gibi
somut ortak ulaştırma altyapı projelerinin etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesinin
KEİ bünyesi dâhilinde ticaret, turizm ve taşımacılık yatırımlarının genişletilmesine
ve ayrıca KEİ’nin başarısına katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.
13. Trans-Avrasya Süper Bilgi Otoyolu gibi gelişmiş bilgi ve iletişim ağı
altyapılarının, dijital fırsatlara kapı açan başlıca teknolojik imkânlardan biri olduğunu
kabul etmekteyiz.
14. KEİ’nin proje odaklı boyutunun güçlendirilmesine yönelik adımları
memnuniyetle karşılamaktayız ve Proje Geliştirme Fonu, Proje Yönetim Birimi ve
Proje Teşvik İmkânı aracılığıyla KEİ proje kapasitesinin daha da geliştirilmesi
ihtiyacını teslim etmekteyiz.
15. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) de dahil olmak üzere Birleşmiş
Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin küresel kalkınma çabalarına
evrensel ve iddialı bir çerçeve sağladığını belirtmekteyiz.
KEİ’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasına sağlamak
istediği katkının 71/18 sayılı ve 21 Kasım 2016 tarihli, “Birleşmiş Milletler ve
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü arasında İşbirliği” başlıklı BM Genel Kurul
Kararı’nda tanındığını hatırlatmaktayız.
Bu konu önümüzdeki on yılda önemli bir gündem maddesi haline geleceği
içindir ki, bölgesel ölçekte SKH’lere ulaşılmasında KEİ’yi önemli bir ortak haline
getirme yönünde müşterek bir amacı paylaşmaktayız.
16. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler), küçük çiftçilerin, kadınların,
gençlerin, engellilerin, mültecilerin ve ülkesinde yerlerinden edilmiş kişilerin
ekonomiye iştirakini teşvik etme ve böylece bütün KEİ Üye Devletlerinde
sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması bakımından hayati önem taşıyan bu
bakir potansiyelin harekete geçirilmesine katkıda bulunma konusundaki
kararlılığımızı ortaya koymaktayız.
17. Ekonomilerimizde yaratıcılığın ve yeniliğin başlıca lokomotifi olan genç
girişimcilerin oynadıkları önemli rolü takdir etmekteyiz.
18. İstanbul’da 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Dördüncü KEİ Üye
Devletleri Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda ve 17 Mayıs 2017 tarihinde
gerçekleşen KEİ Üye Devletleri Tarım Bakanları Toplantısı’nda benimsenen Ortak
Bildirgeleri memnuniyetle karşılamaktayız.
19. BM tarafından tanımlandığı üzere mevcut göç ve mülteci krizinin
boyutlarının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir ölçeğe
ulaştığına dikkat çekmek istemekteyiz. Bizler, KEİ bölgesinde ve ötesinde, ülke
içinde yerlerinden edilmiş kişilerin, göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarına ve
sorunlarına çözüm getirilmesinde ortak bir dayanışma ve işbirliği duygusu ile hareket
etmek konusundaki kararlılığımızı ifade etmekteyiz. Bu büyük insan akışlarının esas
nedenlerine çözüm bulunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktayız.
20. Kaynağı, nedeni ya da amacı ne olursa olsun terörizmin bütün biçimlerine
ve tezahürlerine karşı çıkmaktayız. Terörizme karşı uluslararası dayanışma ve
mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi ifade etmekteyiz.
21. Ortak menfaat ve tamamlayıcılık ilkesiyle diğer uluslararası ve bölgesel
kuruluşlar, kurumlar ve girişimlerle verimli işbirliğimizi geliştirerek daha da ilerletme
konusundaki istekliliğimizi bir kez daha yinelemekteyiz.
22. KEİ-AB etkileşiminin geliştirilmesine verdiğimiz önemi belirterek
pragmatik, proje odaklı ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizi arttırma konusundaki
taahhüdümüzü teyit etmekteyiz.
23. KEİ Gözlemciler ve Sektörel Diyalog Ortakları’nın KEİ faaliyetlerine
yönelik değerli katkılarının altını çizmekte ve kendileriyle yeni somut işbirliği alanları
arayışımızı sürdürme konusunda istekli olduğumuzu yinelemekteyiz.
24. KEİ’nin Daimi Uluslararası Sekretaryası’nın yeni hizmet binasına
taşınması KEİ’nin 25. Kuruluş Yıldönümüne denk gelmektedir, bu vesileyle KEİ
Merkezi’nin Ev Sahibi olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne KEİ
Sekretaryası’na yeni ve çağdaş bir çalışma ortamı sağladığı için teşekkür etmekteyiz.
25. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına gösterdikleri sıcak
konukseverlik ve KEİ’nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’ni örgütümüzün doğum
yeri olan İstanbul’da başarılı bir şekilde düzenledikleri için şükranlarımızı ifade
etmekteyiz.

yilmazparlar@yahoo.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder